Общински профили

Избери

В периода между учебната 2016/17 и 2020/21 общият брой на педагогическия персонал[1] в детските градини е нараснал от 19909 души на 20050. Повече от 1/5 от общия им брой – 4111 души – е концентриран в Столична община, като в рамките на петгодишния период броят им е нараснал с 257. Други 992 педагози са във Варна, в Пловдив – 963. Важно е да се отбележи обаче, че в почти всички общини има номинален спад или запазване на броя педагози, като ръст с над 10 души в рамките на петте години има само в 8 общини.

През последните пет учебни години в почти цялата страна се наблюдава подобрение на осигуреността на системата на предучилищно образование с педагози, като при общо 186 общини има ръст на броя им, отнесен спрямо записаните деца, а при почти всички където има спад той е с под 1 преподавател на 100 деца в рамките на период. Важно е да се отбележи обаче, че общините в които се наблюдава значително подобрение са сред малките, където показателят е значително по-волатилен, а и то най-често е следствие в намаляване на броя на децата.


[1] В това понятие влизат детските учители, директори без групи, музикални ръководители, методисти и възпитатели.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ