Общински профили

Избери

Най-видимото струпване на общини със значителен спад на инвестиционните разходи на фирмите е край Габрово и Велико Търново, както и в региона около Сливен и Ямбол. Прави впечатление, че свиване на разходите за ДМА има не толкова в туристическите райони на страната, колкото в тези с икономика, фокусирана в преработващата промишленост. Това най-вероятно отразява реакцията на фирмите към повишената икономическа несигурност през 2020 г. В номинално изражение най-голям ръст на инвестициите има в столицата (над 2,9 милиарда лева повече спрямо 2019 г.) и Ботевград (112 милиона лева), най-значителен спад – в Пловдив (-192 милиона лева) и Варна (-110 милиона лева), като и в двете общини най-значително свиване има в търговията, транспорта и туризма. 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ