Избери година

През 2020 г. по-голямата част от чуждестранния капитал в страната е концентрирана в столицата (14 милиарда евро), следвана от Бургас (2,1 милиарда евро) и Пловдив (1,2 милиарда евро), като това са единствените три общини с над милиард евро чужди инвестиции. Голямо струпване на чужди капитали има и в основния двигател на индустриалната периферия на Варна  - Девня (775 милиона евро), както и в самата Варна (611 милиона евро) и в енергийния център Гълъбово (667 милиона евро). Общият брой на общините, в които чуждестранните инвестиции надхвърлят 100 милиона евро е 26, тези с между 10 и 100 милиона евро са 39. 

Източник на данните:
НСИ