Общински профили

Избери

Най-висок е делът на наетите в публичния сектор в общините Трекляно (86%) и Бойница (86%), където на практика частна икономика отсъства. Интересен пример за висок дял на наетите в обществения сектор е и Раднево (81%), където са и едни от най-високите заплати в страната, благодарение на важната роля на енергийния сектор. В цели 43 общини този дял обаче надхвърля половината наети, като те са концентрирани в няколко района - Северозапада, по границата със Сърбия, както и в някои части на Стара Планина и Североизтока. Броят на тези общини е нараснал с три спрямо 2019 г.

На обратния полюс са  3 общини - Марица, Лясковец, и Божурище - където делът на публичния сектор сред наетите е под 10%, а в други 25 общини той е под 20%, но тенденцията е към спад в броя на общините, където частният сектор има толкова силен превес. Прави впечатление, че повечето общини с малък дял на наетите в публичния сектор са сред водещите индустриални центрове. Що се отнася до големите икономически центрове - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора - делът на публичния сектор в тях гравитира около 20% - близо до средните за страната 24%.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ