Общински профили

Избери

В динамика, делът на обществения сектор сред наетите остава същия или нараства в 218 общини през 2020 г., като най-видим е ръстът в Аврен (12 пр.п), Белица (11 пр.п.) и Гулянци (11 пр.п.). Спадове има в едва 42 общини, но в 24 от тях то е с под 2 пункта. Повишаването на дела на наетите в публичния сектор е част от по-дългосрочна тенденция, като през 2019 г. ръст се наблюдаваше в 161 от 265-те общини в страната, но годината на пандемия значително ускори тези процеси.

Причините за негативната динамика са очевидни – почти целият удар на кризата върху пазара на труда беше концентриран в частния сектор, докато работните места в обществения бяха относително по-стабилни, съответно свиването на частната заетост тласка нагоре дела на обществения сектор. Това от своя страна поставя под съмнение способността на редица по-малки общини да поддържат жизнеспособни местните си икономики в средносрочен план при положение, че във все повече от тях държавата се явява основен работодател.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ