Общински профили

Дял на населението на 65 и повече години, 2011 и 2021 г

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ