Общински профили

Демографско заместване на групите 0-14 и 65 и повече години, 2011 и 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ