Общински профили

Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование, 2021 г.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ