Общински профили

Избери

През  2021 г. делът на износа в общите приходи на фирмите намалява или остава непроменен  спрямо предкризисната 2019 г. в 112 общини, а най-значителен е спадът в Симитли (-11 пр.п.), Бургас (-11 пр.п.), Раковски (-11 пр.п.). В повечето общини обаче свиването на ролята на износа е умерено - с до 2%. Оформят се и райони, в които въпреки кризата и прекъсванията през 2020 г. тежестта на износа расте – индустриалната периферия на Пловдив, край Благоевград, Шуменско и Силистренско. Общият извод е, че пандемията през 2020 г. е успяла до известна степен да премести фокуса значителен дял бизнеса в голяма част от страната от износ към вътрешния пазар. През 2021 г. отново виждаме тенденция за преориентиране към външните пазари, като наблюдаваме значително повишение на дела на приходите от износ в много общини -най-видимо в Любимец (18 пр.п.), Георги Дамяново (16 пр.п.), Сопот и Куклен (15 пр.п.). 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ