Общински профили

Избери

Най-висок е делът на наетите в публичния сектор в общините Трекляно (87%) и Бойница (91%), където на практика частният сектор отсъства. Интересен пример за висок дял на наетите в обществения сектор е и Раднево (80%), където са и едни от най-високите заплати в страната, благодарение на важната роля на енергийния сектор. В цели 43 общини този дял обаче надхвърля половината наети, като те са концентрирани в няколко района – в Северозапада, по границата със Сърбия, както и в някои части на Стара Планина и Североизтока. Броят на тези общини е нараснал с 9 през последната година.

На обратния полюс са  3 общини – Марица, Родопи и Божурище – където делът на публичния сектор сред наетите е под 10%, а в други 29 общини той е под 20%. Тенденцията обаче е броят на общините, където частният сектор има толкова силен превес да намалява. Прави впечатление, че повечето общини с малък дял на наетите в публичния сектор са най-вече по-малки общини с много силно развита индустрия. Що се отнася до големите икономически центрове – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора – делът на публичния сектор в тях гравитира около 20% – близо до средния за страната 24%.

Източник на данните:
НСИ