Общински профили

Средногодишният брой на безработните младежи е изчислен като средноаритметичното на регистрираните в бюрата по труда лица под 29 г. за всеки месец на 2022 г.  Стойността му за цялата страна е 16 540 души. Това е значително понижение спрямо 20 230 безработни младежи през 2021 г. и 30 854 през 2020 г. Младите безработни са съсредоточени в големите общини – Столична (1095), Пловдив (472) и Варна (382), анай-малко са в най-малките общини като Ковачевци, Невестино и Трекляно. Това не е изненада – очаква се да има повече младежи без работа в общини с по-голямо население. Въпреки това има случаи на общини, които макар и да нямат особено много жители, се нареждат изненадващо нагоре по абсолютен брой безработни младежи като Раковски (200), Котел (186), Бяла Слатина (160) и Вълчедръм (159). Значителна роля тук играе демографската структура на населението на общините, като безработните младежи са номинално повече в тези общини с по-младо население и съответно отсъстват в най-застарелите райони.

Източник на данните:
ИПИ на база на АЗ