Общински профили

Избери

Спрямо населението на общините през 2022 г., естественият прираст е най-нисък в община Бойница със стойност от -56,3‰. Освен Бойница, и община Ковачевци има естествен прираст от под -50‰. В 56 общини коефициентът е между -50‰ и -20‰. Още 55 са общините с отрицателен естествен прираст над -10‰.

Сред областните центрове сравнително благоприятен е естественият прираст в Столична община  (-3,4‰), Пловдив (-4,2‰) и Варна (-4,9‰), а силно влошен – в общините Габрово (-18,4‰), Видин (-17,5‰), Кюстендил (-16,8‰) и Силистра (-15,1‰). 

Като цяло в общините покрай Дунав и по западната граница на страница коефициентът на естествен прираст е почти неизменно силно отрицателен.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ