Общински профили

Избери

И през 2021 г. възстановяването на пазарите на труда в много общини не е приключило, като делът на наетите остава под нивото си от 2017 г. в 134 общини. Най-видим е спадът в общини, силно зависими от туризма   като Несебър (-29 пр.п), Балчик (-14 пр.п), Приморско (-11 пр.п), голям спад се наблюдава и в Банско, Годеч, Созопол. Същевременно силните малки индустриални общини бележат значителни подобрения спрямо пет години по-рано въпреки пандемията, като Божурище е увеличила дела на наетите с 12 пр.п., Куклен – с 9 пр.п., Козлодуй – с 6,5 пр.п.. Неравномерната динамика за пореден път подчертава различните темпове на развитие в отделните части на страната, като големите центрове на услугите и малките общини със силна индустрия се възстановяват бързо след отпадането на ограниченията и възстановяването на бизнес средата, но големи части на страната все още остават под предкризисните си постижения.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ