Общински профили

Дял на ежедневните трудови мигранти към други общини сред заетите, 2021 г.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ