Общински профили

Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души, 2018-2022 г.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ