Общински профили

Дял на заплатите на трудовите мигранти във всички заплати, 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ