Общински профили

Ефект на трудовата миграция върху средната работна заплата, 2021 г., %

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ