Общински профили

Население на 25-64 г. според най-високото завършено образование, преброяване 2021 г.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ