Общински профили

Промяна в броя на наетите по трудово и служебно правоотношение, 2019-2022 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ