Общински профили

Дял на наетите в обществения сектор, 2018-2022 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ