Общински профили

Брой лекари, 2019-2023 г.

Брой лекари: Броят практикуващи лекари (без тези по дентална медицина) в съответната община. 

Най-много са лекарите в Столична община – 7322, което е значително увеличение спрямо броя им през 2019 г. – 6801, като по-голямата част от този ръст да се случва през 2020 г. След столицата, най-много лекари има в Пловдив (3010), Варна (2211), Плевен (1412) и Бургас (1232). В 16 общини у нас няма нито един лекар – през 2019 г. такива общини са 11 на брой. В 30 общини има само по един лекар, а в 142 техният брой е под 10. Важно е да се отбележи, че през 2023 г. има и 382 лекари, които работят в повече от една община или област, както и 370 лекари на територията на столицата, които обслужват съседни общини, като тези случаи са относително непроменен брой през последните 5 години.