Общински профили

Инсталирани ВЕИ мощности към 30 юни 2024 г.

Избери

Инсталирани ВЕИ мощности: Общата мощност в мегавати на инсталираните и активни ВЕИ централи в общината.

Инсталираните ВЕИ мощности у нас са сравнително равномерно разпределени по територията на страната, с изключение на Северозападна и части от Североизточна България, където възобновяемото електропроизводство не е толкова добре развито. Само в пет общини в страната няма нито една електроцентрала, добиваща възобновяема енергия – Бяла (област Русе), Мирково, Ново село, Перущица и Сатовча. Средно на човек за цялата страна се падат по 1,05 kW инсталирани ВЕИ мощности, като в 84 общини тази стойност е по-висока. Спрямо населението ВЕИ капацитетът е най-висок в Централна и Югоизточна България и край Северното Черноморие, както и в отделни планински общини в Рила и Пирин.

Ако разгледаме отделните видове източници, очаквано хидроенергетиката е концентрирана в 95 общини в предимно планинските райони на страната, предвид че технологията изисква неравен релеф. Общините с най-много инсталирани ВЕЦ мощности у нас са Белово (736,2 MW), Кричим (261 MW), Девин (238,5 MW) и Пещера (136,6 MW). Именно двете най-големи водноелектрически централи у нас – ПАВЕЦ „Белмекен“ (375 MW) и ВЕЦ „Сестримо“ (240 MW) – се намират в Белово, докато третата и четвъртата най-голяма – ПАВЕЦ „Орфей“ (160 MW) и ВЕЦ „Пещера“ (136 MW) са съответно в Кричим и Пещера.

Вятърната енергия е далеч по-географски ограничена, като такива мощности има в едва 28 общини, най-вече около Северното Черноморие и склоновете на Средна и Източна Стара планина, които са пословично ветровити региони. Най-много са вятърните мощности в община Каварна (398,88 MW), където се намира най-големият вятърен парк у нас – „Свети Никола“ (общо 156 MW). След нея се нарежда община Казанлък със 72,5 MW и община Суворово с 60 MW, всички от които са част от ВтЕЦ „Суворово“.

Фотоволтаичните мощности са далеч по-равномерно разпределени из страната, като в само седем общини няма инсталирана ФЕЦ. В цели 130 общини слънцето е единственият източник на възобновяема електроенергия, а в още 71 над половината от ВЕИ мощностите са от ФЕЦ. Слънчевото електропроизводство е най-силно застъпено в Горнотракийската низина и средната част на Дунавската равнина, като равният релеф и продължителното слънчево греене през годината правят тези територии изключително подходящи за този тип централи. Най-много инсталирани ФЕЦ мощности има в община Пазарджик (304 MW), където се намира и най-големият соларен парк у нас – ФЕЦ „Риал Стейтс“ в село Априлци (251,2 MW). След нея се нареждат общините Сливен (295,5 MW), Гълъбово (204,5 MW) и Калояново (201,5 MW).