Население на един лекар

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме данните за разпределението на лекарите в общините и достъпността им, измерена чрез броя население на един лекар, за периода между 2017 и 2019 г. Индикаторите за достъпа до здравни услуги излязоха на преден план в контекста на здравната криза, като те подчертават значителните неравенства между отделните населени места.

Челопеч и Козлодуй отново лидери по заплати в страната

Инициативата на Института за пазарна икономика (ИПИ) за разпространение, визуализация и анализ на общински данни – „265 истории за икономика” (www.265obshtini.bg) – навлезе във втората си година. Усилието на ИПИ е подкрепено[1] от водещи български компании и сдружение на бизнеса, като цели да повиши знанието и разбирането за развитието на 265-те общини в България. Огромният интерес към публикуваните данни и интерактивните карти на „265 истории за икономика“ превърнаха новата страница в една от най-успешните инициативи на ИПИ през 2020 г.

Добавена стойност в общините през 2019 г.

Тази седмица в „265 истории за икономика“ представяме данните за добавената стойност по факторни разходи на нефинансовите предприятия в общините в България за 2019 г. Илюстрираме два индикатора: добавена стойност в номинално изражение и добавена стойност средно на човек от населението. Поради липсата на данни за брутния вътрешен продукт на общинско ниво, индикаторът се ползва за измерване на силата, потенциала и производителността на местните икономики.

Целева капиталова субсидия за общините

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението и динамиката на целевата субсидия за капиталови разходи на общините в бюджета за 2021 г. Целта на капиталовата субсидия е най-вече да финансира разходи за строителство, ремонти, придобиване на материални активи. Важно е да се подчертае, че в тази сума не влиза финансирането по европейски проекти, което през последните години съставлява немалка част от разходите на общините за този тип инвестиции.

Размер и динамика на изравнителната субсидия за общините

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме размера и изменението на изравнителната субсидия, която общините получават от бюджета през 2021 г. Основното предназначение на изравнителната субсидия е да преодолее част от неравенствата в капацитета за предлагане на местни услуги на по-малките и по-слабо икономически развитите общини и да компенсира различията в собствените им приходи и (отчасти) субсидиите по делегирани дейности.

Колко безработни се борят за едно свободно работно място

Тази седмица публикуваме карта с данни за съотношението между броя на безработните и броя на свободните работни места (СРМ) към 31 януари 2021 година. Показателят е важен, тъй като улавя степента на конкуренция на местните пазари на труда, и е чувствителен и на двата основни фактора – предлагането на работни места в бюрата по труда и търсенето от страна на регистрираните безработни.

Достъпност на детските градини по общини

Тази седмица на „265 истории за икономика“ публикуваме карта с данните за достъпността на детските градини по общини за периода 2018 – 2020 г. Картата дава обща представа в кои общини родителите срещат трудности в намирането на място в детска градина за децата си; колкото повече деца се борят за едно място, толкова по-малка е вероятността всяко едно дете да бъде прието. Динамиката на показателя пък може да се ползва за оценка на успеха на политиката за бързо подобряване на достъпа до тази услуга, особено в столицата.

Диагностицирани с Covid-19 по общини

Разпространението на Covid-19 и свързаните с него ограничителни мерки са ключовият фактор, който доминира икономическото развитие на България вече почти година. Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението на общия брой диагностицирани от първия регистриран в страната случай до 22.01.2021 г. Общият брой на диагностицираните към тази дата е 214 051 души. Данните са получени от ИПИ по ЗДОИ от Министерство на здравеопазването.

Динамика на безработицата в година на криза

Изминалата година донесе сериозни трусове на регионалните пазари на труда, следствие от рязкото влошаване на макроикономическите условия. Тази седмица в „265 истории за икономика“ представяме годишната динамика в коефициента на безработица в общините между края на декември 2019 и 2020 г. според данните на Агенция по заетостта.

Кой и къде ползва Домашния социален патронаж

Вече писахме за значението и основните характеристики на социалната услуга „Домашен социален патронаж“ (ДСП), предоставяна от общините. Кризата и извънредното положение направиха услугата още по-важен инструмент за посрещане на нуждите на възрастните хора и тези със специфични потребности. Благодарение на получените от Агенцията за социално подпомагане (АСП) данни и след преглед на всички налични общински бюджети през последните години вече можем да посочим конкретните измерения на ДСП.

Собствени приходи на общините в България

В „265 ИСТОРИИ ЗА ИКОНОМИКА“ представяме собствените приходи на общините в България. Картата илюстрира събраните постъпления от местни данъци и такси през 2019 г. средно на човек от населението във всяка община.

Разпределение на общинските разходи

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението и динамиката на общинските разходи в периода 2016-2019 г. Картите илюстрират както годишните разходи в номинално изражение, така и средната стойност на човек от населението. Индикаторите са показателни за особеностите на финансите и бюджетирането на конкретните общини, така и за неравенствата в разпределението на общинските средства.

Капиталови разходи на общините

В „265 ИСТОРИИ ЗА ИКОНОМИКА“ представяме инвестиционната активност на общините в България. Картата илюстрира извършените през 2019 г. капиталови разходи средно на човек от населението във всяка община. Индикаторът не включва инвестициите, финансирани със средства от Европейския съюз.

Ученици по групи класове

В контекста на новото затваряне на училищата, на „265 истории за икономика“ представяме разпределението на учениците между общините в страната за трите основни етапа – в началното (I-IV клас), прогимназиалното (V-VII клас) и гимназиалното (VIII-XII клас) образование.

Дял на градското население в общините

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме сравнение между общините според дела на градското население в тях. Индикаторът илюстрира степента на урбанизация, като може да се ползва и за приближение за достъпа до определен вид удобства, характерни по-често за градските територии - например канализация, улично осветление или широколентов интернет. При прегледа на данните трябва да се има предвид, че те зависят силно от начина, по който са начертани административните граници на общините, особено в случаите, където градски части са отделени от близки земеделски или индустриални райони (

ИКТ и регионите, или как да изнесем сектора извън София

Високите технологии са представяни като основен двигател на растежа на развитите икономики; обяснимо, предвид много високата добавена стойност на сектора, трансформациите които разрешава и добрия жизнен стандарт, който осигурява на заетите в него. На този етап обаче регионалното влияние на ИКТ и далекосъобщенията в България остава съсредоточено в няколко големи общини, въпреки ускорения ръст на отрасла през последното десетилетие. За да представим регионалното влияние и роля на сектора ползваме дела на „J: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ по КИД

Разходи за придобиване на материални активи

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението на един от основните индикатори на инвестиционната статистика – разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по общини. Той описва изразходваното от нефинансовите предприятия за земя, сгради, машини и подобни в рамките на годината Картите илюстрират последните налични данни, които се отнасят до дейността на предприятията през 2018 г. Трябва да имаме предвид, обаче, че за разлика от чуждестранните инвестиции с натрупване, разходите за ДМА са доста по-волатилни, тъй като индикаторът се отнася до разходите, извърш

Данък за таксиметров превоз

След обявената антикризисна мярка, според която държавата ще плати на общините част от патентния данък за таксиметровите шофьори, на „265 истории за икономика“ представяме размера на данъка в отделните общини в страната към 2019 г.. Данните са събирани от ИПИ с ежегодни искания по Закона за достъп до обществена информация и по тази причина не са пълни – обикновено отговори на исканията дават 220-230 от 265-те общини в страната. Размерът на годишния данък може да варира между 300 и 1000 лева годишно.

Брой и дял на населението над 65 годишна възраст по общини

В контекста на повишаването на минималните пенсии и отпускането на допълнителни временни помощи за пенсионерите, тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме броя и дела на пенсионерите по общини. Тъй като разпределението почива на данните за общото население, допускаме че групата на 65+ годишните са в пенсионна възраст.

Как се справят зрелостниците по немски, френски и испански език?

Встрани от по-традиционния фокус върху зрелостните изпити по български език и математика, тази седмица „265 истории за икономика“ представя постиженията на учениците на матурите по немски, френски и испански език за 2020 г.

Брой и дял на децата по общини

След предложеното въвеждане на месечни социални помощи за деца без оглед на бедността и материалните условия на домакинствата, „265 истории за икономика“ тази седмица представя карти на броя и дела на децата по общини, в опит да опише потенциалното влияние на новия подход в различните части на страната.

Напускането на училище остава ключов проблем в изоставащите райони на страната

Сред ключовите цели на образователните политика през последните няколко години е задържането и връщането в училище на максимално голям брой ученици в риск от отпадане. Основният инструмент за това е механизмът за задържане, който функционира от няколко години. Въпреки че е прекалено рано да се анализират дълготрайните последици от прилагането му, погледът към напускането[1] на училище на общинско ниво представен в настоящата статия е полезен ориентир за това в кои части на страната проблемът е най-задълбочен.

Карти: Преподаватели в детските градини

След като ви представихме разпределението на преподавателите в училищното образование, „265 истории за икономика“ тази седмица се спира и на тези в предучилищното. Очаквано, приблизително половината преподаватели са струпани в големите общини, но системата на предучилищно образование постига много добър баланс на съотношението между преподаватели и деца в повечето общини.

Карти: Къде са учителите?

С началото на новата учебна година следващата седмица обръщаме поглед към преподавателския персонал в училищата и неговото разпределение на регионалната карта.

Ако имаше казарма

Дори и глупави и вредни, често се налага да коментираме предложения, които нямат смисъл, но се обсъждат в публичното пространство. Сред идеите за конституционни промени се завъртя и връщането на задължителната казарма и затова тази седмица „265 истории за икономика“ представя броя и разпределението по общини на онези, които биха били засегнати от възстановяването ѝ – младите мъже, които днес са на 19 или по-малко години. Важно уточнение е, че данните обхващат всички хора от мъжки пол от 0 до 19 години, тъй като общински данни само за 19 годишните няма достъпни, но пък ако дори и хипотетично

Приходи от износ

Тази седмица на „265 истории за икономика” ви представяме приходите на нефинансовите предприятия от износ по общини за 2018 г. Индикаторът е показателен от една страна за връзките на общинските икономики с международните пазари, от друга – за възможностите на местните износители.

Наети в публичния сектор по общини

Тази седмица на „265 истории за икономика” ви представяме броя на наетите в обществения сектор по общини за 2018 г. На вече публикувани карти може да видите и дела на наетите в публичния сектор, средната заплата в публичния сектор и разликата в заплатите между частния и публичния сектор за всички общини в страната.

Разлика между заплатите в публичния и частния сектор

Тази седмица на „265 истории за икономика“ ви представяме разликата между заплатите в публичния и частния сектор по общини. Картата представя заплатите в частния сектор като процент от тези в обществения.

Брой явили се зрелостници по БЕЛ, математика и английски език

След като миналата седмица „265 истории за икономика“ представи резултатите от зрелостните изпити по общини, тази седмица представяме и броя явили се на изпитите по български език и литература, математика и английски език на лятната сесия през 2020 г.

Зрелостните изпити по общини: Английският език е с по-висока успеваемост в сравнение с българския и математиката

На фона на затрудненията на учебния процес, причинени от пандемията на коронавирус и рязкото прехвърляне на практически целия учебен процес онлайн, резултатите на дванадесетокласниците на лятната сесия на зрелостните изпити в много общини тръгват нагоре. Днес се спираме по-подробно на резултатите на три изпита на общинско ниво – задължителният по български език и литература и избираемите по математика и английски език.

В големия град живеем по-натясно

На колко широко живеят българите? ИПИ представя данните на НСИ за полезната площ на жилищата в страната за 2018 г., като ги отнася към населението по общини. Данните за страната варират значително, като е видима разделителна линия както по региони, така и спрямо големината на населените места.

Покритие на кадастъра по общини

В контекста както на развитието на електронното управление и интегрираните му инструменти, така и на повишаването на качеството на услугите, предлагани от общините, поддържането на актуална и точна кадастрална карта е от ключово значение. По тази причина, тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме последното развитие на кадастралната карта на общинско ниво.

Рейтинг на прозрачност на общините

Ежегодно Програма Достъп до информация (ПДИ) обновява своята оценка на прозрачността на институциите, в това число на местната администрация. Oценките представяме тази седмица на „265 истории за икономика“.

Туристическите общини бележат най-голям ръст на безработицата в хода на кризата дотук

Влиянието на икономическата криза върху пазара на труда през последните няколко месеца далеч не е еднакво в различните части на страната. Това личи дори в областните данни на Агенция по заетостта, като регионите с поначало по-слаба динамика на трудовия пазар са сред по-малко засегнатите. Казано с други думи, общините в застой си останаха в такъв и през кризата, а тези, които са с динамични и бълбукащи трудови пазари, реагираха отчетливо.

Кърджали вече бие София по приток на население

Данните за механичния прираст на населението за 2019 г. носят някои големи изненади. Механичният прираст отразява миграцията на хората – заселвания минус изселвания, тоест подсказва нагласите на хората спрямо едно или друго населено място. Традиционно у нас, огромна част от общините имат отрицателен механичен прираст – изселванията са повече от заселванията, като само най-големите и някои специфични общини успяват да привлекат повече хора. През 2019 г. обаче има сериозни размествания, които са резултат от засилване на определени тенденции и появата на някои изненади.

Произведена продукция в туризма

Тъй като туризмът е най-тежко засегнатият от кризата отрасъл на българската икономика, след заетостта в сектора, днес в „265 истории за икономика“ ИПИ представя и структурата на произведената продукция в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“.

40 общини с по-малко от 100 души на един общински служител

Застаряването на населението и раздробяването на общинската карта обаче личи ясно в това разпределение, като има общини, в които местната администрация е сред най-важните работодатели. В 40 от тях на един служител се падат по по-малко от 100 души, а най-ниска е стойността на показателя в Трекляно (24:1), Бойница (35:1) и Ковачевци (46:1). Тези общини са ясно групирани, най-вече по западната граница на страната и в планинските райони.

Наети и заплати в публичния сектор

Делът на наетите в публичния сектор през 2018 г. (с някои изключения в енергетиката и някои индустрии, например оръжейната) в общия случай е белег за продуктивността на местните икономики. Видно, в по-бедните райони на страната, особено в Северозапада, държавата е най-важният работодател.

Печелим олимпиади, но закъсваме с математиката

Над 55 хил. деца са се явили на матурата по математика след 7 клас през 2019 г. На този етап от тяхното образование изпитът по математика е задължителен, затова и техният брой е толкова голям. Резултатите от това масово изпитване, погледнати през призмата на общините, са силно притеснителни. В почти всички случаи оценките са значително по-ниски спрямо тези по български език и литература. В нито една община учениците не успяват да постигнат средна оценка от много добър 4,50 на изпита по математика.

Деца в детските градини по общини

След като стана ясно, че яслите и детските градини на този етап остават затворени заради коронавируса, ИПИ публикува карта с данните за разпределението на децата в детските градини за учебната 2019/20 г. Картата дава обща представа в кои общини най-много деца ще стоят вкъщи, вместо да посещават градина, а семействата им ще трябва да осигурят поне един възрастен за грижа през работния ден.

Само в 13 общини има повече деца отколкото възрастни

ИПИ публикува две нови карти, които показват демографското заместване на населението в различни възрастови групи за 2019 г. Едната карта отнася младите (0-14 г.) към възрастните (65+ г.), а другата - активното население (15-64 г.) към възрастните (65+ г.). Двете карти дават много ясна представа за демографската структура и застаряването на населението по общини в страната.

Население и естествен прираст през 2019 г.

В трите най-големи общини в страната – София-град, Пловдив и Варна – вече официално живеят над 2 млн. души (2019 г.). Общо в 9 общини живеят по над 100 хил. души, докато други 53 общини са с население под 5 хил. души.

Лекари и болнични легла по общини

Общо 8 са общините с над 1000 болнични легла през 2018 г. В топ 3 са София (близо 11 000 легла), Пловдив (над 5000 легла) и Варна (над 2500 легла). В над половината общини няма болнични легла – населението в тези общини разчита на болничното заведение в областния център.

Промишлеността доминира в 61 общини

През 2018 г. в преработващата промишленост в България са наети 519 хил. души. Близо ¼ или над 100 хил. от тях са в Столична община (67 хил. наети) и община Пловдив (34 хил. наети). Още 100 хил. са фокусирани в следващите 7 общини, с по над 10 хил. наети в промишлеността – Русе, Казанлък, Варна, Стара Загора, Плевен, Ямбол и Бургас.

Население на една аптека

Спред регистъра на аптеките, поддържан от агенцията по лекарствата, аптеките в страната са 3814. В 17 общини няма нито една аптека, а в други 37 има само една аптека. Повече от половината аптеки са съсредоточени в големите градове - в София са почти 1000, в Пловдив - над 230, а по повече от 100 аптеки има и в Бургас и във Варна. Интересно е, че Несебър е на пето място с 91 аптеки.

Брой и дял на наетите в туризма по общини

Туризмът е един от най-силно ударените сектори от коронавируса. Банско е под карантина, а летният сезон е потенциално нулев. ИПИ публикува данните за наетите лица в хотелите и ресторантите по общини, както и техният дял от всички наети в нефинансовите предприятия.

Чуждите капитали оформят регионалната карта

Половината от преките чуждестранни инвестиции са в Столична община – 12,4 млрд. евро, като са разпръснати по различни сектори – транспорт, търговия, недвижими имоти и т.н. Около 2 млрд. евро или близо 16% от ПЧИ в столицата са в индустрията. По общ обем на ПЧИ другите центрове са далеч назад, като Пловдив, Варна и Бургас са в рамките на 1-2 млрд. евро. Различният профил на общините е видим в разбивката на инвестициите. Големите общини по морето привличат капитали в различни сектори, докато в Пловдив например са преобладаващо в индустрията. В периферията им обаче – например в община Марица до П

Областните центрове водят по достъп до лекари

Броят на хората на един лекар може да се ползва за измерител на достъпността на здравни услуги, заедно с други индикатори.

Малки общини със силна индустрия са лидери по заплати през 2018 г.

Картата на заплатите* показва данни за средната брутна месечна заплата (в лева) на наетите лица в нефинансовите предприятия по общини за 2018 г. Данните потвърждават наблюдението, че общините с най-висока заплата в България не са задължително големите областни центрове. Лидерите по заплати остават сравнително малки общини, в които има големи предприятия – основно в енергетиката и добивната промишленост. Икономическите центрове, които имат развита индустрия в своята периферия също имат много сериозна „тежест” на картата.

Карта на браковете в България по общини за 2018 г.

В североизточните общини се регистрират най-много бракове - претеглени спрямо населението.

Карта на заплатите по общини за 2018 г.

Високите заплати са в големите икономически центрове и тяхната периферия – особено периферните общини на София и Варна, в минната индустрия и съответно в малките общини от Средногорието, както и в общини с големи енергийни предприятия.

ИПИ: 265 ИСТОРИИ ЗА ИКОНОМИКА

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) стартира уникална инициатива за разпространение, визуализация и анализ на общински данни. „265 истории за икономика” (www.265obshtini.bg) е дългосрочна инициатива на ИПИ, подкрепена от водещи български компании и сдружения на бизнеса, която цели да повиши знанието и разбирането за развитието на 265-те общини в България.