Общински профили

Промяна в разходите за придобиване на ДМА 2020-2021 г.

Избери

В почти всички общини – 216 от 265 – се наблюдава ръст на инвестиционните разходи през 2021 г. спрямо кризисната 2020 г. С най-видима положителна динамика са малки общини – Антон, Ивайловград, Рила, Чавдар, Костенец, Априлци и Симеоновград регистрират над 500% ръст на годишна база, но това е следствие от почти пълното отсъствие на инвестиции през предходната година. След големите общини най-видим е ръстът в Габрово (72%), Кърджали (62%) и Стара Загора (52%). София от своя страна има лек спад от 1,6% спрямо 2020 г.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ