Общински профили

Произведена продукция на човек от населението, 2018-2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ