Общински профили

Промяна в произведената продукция, 2020-21 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ