Общински профили

Дял на преработващата промишленост в общата добавена стойност, 2020 -21 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ