Общински профили

Дял на наетите в преработващата промишленост, 2020-2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ