Общински профили

Поглед върху младежката безработица ни дава делът на безработните под 29-годишна възраст сред всички безработни. Тук най-ниски са резултатите в общините Ардино (2,8%), Неделино (3,2%) и Невестино (3,6%), а най-високи – в Антон (26,3%), Чупрене (22,9%) и Челопеч (21,8%). За разлика от предходния индикатор, тук концентрацията е по-висока в общините в Средногорието, Пловдивско и по Черноморието, където видимо присъствието на младите сред регистрираните безработни в бюрата по труда е по-високо. Стойността на индикатора за страната е 11,2%, което се пада близо до средата на разпределението на общините – в 127 общини делът на младите безработни сред всички регистрирани е по-висок. Ако направим сравнение с дела на възрастовата група 15-29 г. спрямо цялото население (13,1%), виждаме, че присъствието на младежи в групата на безработните е диспропорционално по-ниско на национално ниво, както и в 182 общини, спрямо дела на младите към цялото население.

Източник на данните:
ИПИ на база на АЗ