Общински профили

През 2022 г. общите разходи на общините нарастват стремглаво до 10,3 млрд. лв. при 8,73 млрд. лв. през 2021 г. или с около 17%. Високата инфлация дава силно отражение и върху дейностите на общините, които също поскъпват чувствително. Увеличението на разходите е едва малко по-голямо от средногодишната инфлация според индекса на потребителските цени на НСИ, който за 2022 г. достига 15,3%. За сравнение, ръстът на общинските разходи през 2021г. е близо 20%, докато средногодишната инфлация е 3,3% –  т.е. значително по-висок реален ръст на изразходваните средства. Покачването на разходите е и всеобщо, като в 250 общини те са над нивото им през 2021 г., а в 168 общини покачването в разходите надхвърля средногодишната инфлация.

Абсолютният размер на разходите е директно свързан с броя на населението на общините – те са най-високи в Столична община (1,9 млрд. лв.), Пловдив (480 млн. лв.), Варна (445 млн. лв.) и Бургас (297 млн. лв.). Разходите на тези четири общини представляват 30% от общите за страната, а само тези на Столична община – 18%.

Източник на данните:
Министерство на финансите