Общински профили

Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия, 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ