Общински профили

Инсталирани ВЕИ мощности на човек от населението, 2023 г.

Източник на данните:
АУЕР, изчисления на ИПИ