Общински профили

Целева субсидя за капиталови разходи на общините, 2023 г.

Източник на данните:
Министерство на финансите