Общински профили

Целева субсидя за капиталови разходи на общините на човек от населението, 2022-23 г.