Общински профили

Живородени деца на 1000 души от населението, 2018-2022 г.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ