Общински профили

Брой живородени деца, 2018-2022 г.

Източник на данните:
НСИ