Общински профили

Дял на автомагистралите и първокласните пътища в републиканската пътна мрежа, 2022 г.

Източник на данните:
АПИ, изчисления на ИПИ