Общински профили

Общ размер на разходите за ДМА на човек от населението, 2018-2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ