Общински профили

Състояние на пътищата от републиканската пътна мрежа, дялове, 2022 г.

Източник на данните:
АПИ, изчисления на ИПИ