Общински профили

Дял на наетите по трудово и служебно правоотношение сред населението на 15 и повече години, 2018-2022 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ