Общински профили

Приходи от износ на нефинансовите предприятия на човек от населението, 2018-2022 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ