Общински профили

Брой на наетите в обществения и частния сектор, 2022 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ