Общински профили

Естествен прираст на населението, брой, 2019-2023 г.

Избери

Естественият прираст на населението представлява разликата между живородените деца и починалите лица в дадена община в рамките на година.

През 2023 г. намалението на населението на страната в резултат на естествените процеси е 44 хиляди. Очаквано най-големите номинални спадове са в големи общини – в София това са -1,9 хиляди души, а челната петица се допълва от Русе, Варна, Перник и Плевен. И тази година само четири общини са с положителен естествен прираст – Твърдица, Гърмен, Николаево и Ябланица.

Източник на данните:
НСИ