Общински профили

Коефициент на естествен прираст на населението, 2019-2023 г.

Избери

Коефициентът на естествен прираст представлява разликата между живородените деца и починалите лица в общината в рамките на година, разделен на средногодишното ѝ население за съответната година (обикновено разделено в промили).

Въпреки общото подобрение в естествения прираст – в резултат на свиването на смъртността през 2023 г. след годините на пандемията – много големи разлики остават между отделните общини. Броят на тези, в които естественият прираст е по-силно негативен от -20‰ е 30, а с по-малко от -10‰ са 118 общини, струпани най-вече в Северна България и особено в Северозапада, както и в пограничните райони със Сърбия. В големите градове се наблюдава нормализация, като в столицата естественият прираст е -1,5‰, в Пловдив -1,9‰, във Варна 2,8‰.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ