Общински профили

Коефициент на механичен прираст на населението, 2019-2023 г.

Избери

Коефициентът на механичен прираст е разликата между броя на заселилите се и изселилите се в общината в рамките на година, разделен на средногодишното ѝ население за дадената година (обикновено изразено в промили).

От гледна точка на механичния прираст, с най-висок положителен миграционен баланс спрямо населението през 2023 г. са малки общини като Трекляно (+21%), Несебър (+18%), Макреш (+17%). Сред по-големите градове в София коефициентът е 0,7%, в Пловдив – 1,3%, във Варна – 1,4%. Оформят се няколко клъстера от общини с по-ясно изразена негативна миграция – край Смолян, Плевен, Враца и Благоевград.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ