Общински профили

Покритие на разходите за местни дейности със собствени приходи, 2020-2023

Източник на данните:
Министерство на финансите