Общински профили

Промяна в разходите за придобиване на ДМА 2021-2022 г.

Избери

Промяната в разходите за придобиване на ДМА представлява процентното изменение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи.

Интересно е да се разгледа и промяната на разходите за дълготрайни активи в сравнение с предходната година. В 11 общини ръстът в инвестициите на нефинансовите предприятия спрямо 2021 г. е над 100%, като най-високо е увеличението в община Чупрене, в която през 2021 г. не е имало никакви разходи за ДМА, а през 2022 г. те възлизат на 1,18 млн. лв. След нея се нареждат Бобошево (594,8%), Брезник (319,7%) и Белоградчик (222,8%). Разходите за ДМА обаче не растат навсякъде, както се случва през 2021 г. спрямо 2020 г. – в цели 113 общини се наблюдава спад.

В 124  общини инвестициите растат с по-висок от средния за страната ръст от 6,5%. Високи темпове се наблюдават в много малки общини, тъй като там обикновено базата е ниска и са нужни относително малки суми, за да се отбележи голям ръст спрямо предходна година.