Общински профили

Дял на ИКТ и далекосъобщенията в произведената продукция, 2018 г.

Избери

14% от продукцията на София се създава от ИКТ

Високите технологии са представяни като основен двигател на растежа на развитите икономики; обяснимо, предвид много високата добавена стойност на сектора, трансформациите които разрешава и добрия жизнен стандарт, който осигурява на заетите в него. На този етап обаче регионалното влияние на ИКТ и далекосъобщенията в България остава съсредоточено в няколко големи общини, въпреки ускорения ръст на отрасла през последното десетилетие.

За да представим регионалното влияние и роля на сектора ползваме дела на J: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ по КИД-2008 в общата произведена продукция на общините (карта 1). Индикаторът е относителен заради голямата абсолютна тежест на София както в произведеното и добавената стойност на сектора, така и в заетостта.

София е очевидният лидер, като през 2018 г. 14% от продукцията на общината се създава от ИКТ и далекосъобщенията (а като добавим и свързания аутсорсинг сектор, надхвърлят 1/5 от цялата столична икономика). В някои от водещите икономически центрове обаче постепенно отрасълът повишава тежестта си – във Варна той вече е 3,7% от общата произведена продукция, в Пловдив – 3,2%. В почти всички общини за които има данни и секторът изобщо присъства обаче делът му е под 1%. Аналогично е разпределението на наетите лица – от 92 хиляди общо наети в страната 77 хиляди са в София, 4 хиляди в Пловдив, 3,6 хиляди във Варна и хиляда в Бургас. По-скромно се представят по-малки икономически центрове като Габрово, Велико Търново, Плевен и Благоевград.

Източник на данните:
НСИ