Общински профили

Дял на свободните места в услугата Домашен социален патронаж от всички, 2019 г.

Избери

Домашният социален патронаж се доказва като една от най-всеобхватните социални услуги на местно ниво

Благодарение на получените от Агенцията за социално подпомагане (АСП)  данни и след преглед на всички налични общински бюджети през последните години вече можем да посочим конкретните измерения на ДСП.

Домашният социален патронаж се доказва като една от най-всеобхватните социални услуги на местно ниво. Грижата включва основно доставка на храна и лекарства, битови услуги, оказване на специфична помощ, социален контакт и др. През последните години ДСП ежегодно предоставя подкрепа на близо 40 хиляди души. През 2019 г. са включени 37 943 лица от цялата страна. Свободните места пък са 6 373, или 17% от капацитета. В 33 общини в страната социалната услуга не се предлага, но често е заместена от други подобни.

Годишните разходи за социален патронаж средно по около 340 хил. лв. на всяка община или по 22 лв. на човек от населението по данни от общинските бюджети от 2019 и 2020 година. В столицата бюджетът за ДСП е близо 6 млн. лв. годишно (при 1 658 обхванати лица), в община Варна – 3 млн. лв. (550 обхванати лица), в Бургас – 2 млн. лв. (850 обхванати лица), а в Пловдив – 1 млн. лв. (400 обхванати лица).

Между различните области и общини, които предоставят услугата има сериозни различия. Социалният патронаж обхваща по над 1000 лица на 100 хиляди души от населението в областите Добрич, Монтана, Плевен и Разград. В областите Смолян, Кърджали и столицата пък включените в услугата са под 300 на 100 хиляди души от населението. Броят на обхванатите като дял от  населението на възраст над 65 години, към което основно е насочен ДСП, показва подобна картина. В областите Монтана, Плевен и Разград около 50 на всеки хиляда души над 65 г. са включени в ДСП, а в Смолян и столицата са под 10.

Източник на данните:
Агенция за социално подпомагане