Общински профили

Отношение на населението на 15-64 и 65 и повече години, 2011 и 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ